باور نمیکنید انکودر آتونیکس چیست؟انکودرها دستگاه‌هایی هستند Ú©Ù‡ توانایی تبدیل حرکت Ùˆ موقعیت ب�… Read More